Unicast power Save operation وقفه wake –up را به كار مي برند. پیش روی، Multicast /broad cast Save operation از يك وقفه AP- Defined بهره گیری مي كنند كه در beacon هاي AP منتشر مي گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

كلانيت بيدار مي گردد و به فريمهاي Beacon گوش مي كند كه آيا فريمها بافر شده اند. AP هم فريمها را براي كلانيت بافر مي كند و كلانيت به AP براي فريمها سركشي مي كند. اگر AP فريمي نداشت، كلانيت به مد Low – power بر مي گردد تا وقفه
Wake – up بعدي.

Unicast Power Save Operation:

زمانيكه كلانيت به AP وصل مي گردد يك وقفه Listen در فريم درخواست اتصال تعيين مي كند. وقفه lister تعداد beacon هايي می باشد كه كلانيت منتظر مي ماند تا به مد فعال برود. براي مثال، يك وقفه listen با مقدار دويست نشان مي دهد كه كلانيت هر دويستBeacon بيدار مي گردد.

فريمهاي Beacon داراي Traffic indication Map (TIM) هستند و TIM شامل همه AID هايي می باشد كه داراي Traffic buffered در AP هستند. 2008 عدد AID منحصر هست بنابراين المان TIM به تنهايي مي تواند 251 بايت باشد. براي حداقل كردن Overhead در شبكه، TIM روشي را براي مختصر نويسي ليست AID ها به كار مي برد.

براي تشخيص AID مربوط به ايستگاه كلانيت ( يا ايستگاهها) به اطلاعات زير نياز داريد:

– طول فيلد:                                               Value of bitmap offset field-

-Value of the partial virtual bitmap field

802.11 ، Traffic indication virtual bitmap (TIVB) را به عنوان وسيله اي براي نمايش اينكه كدام ايستگاه AID داراي فريمهاي بافر شده می باشد، تعيين مي كند. Virtual bitmap از AID1 تا AID 2007 می باشد. AIDB براي Multicast /broadacst رزو شده می باشد. جدول زير نشان مي دهد كه TIVD شبيه چيست و هر ايستگاه با فريم بافر شده داراي فلكي می باشد كه به 1 ست مي گردد، و فلك ايستگاه هايي كه فريم بافر شده ندارد صفر می باشد.

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 .. 3 2 1 AID
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 Flag

عنوان جدول (مقادير موجود Partial virtual bitmap) )

partial Virtual bitmap همه فلگ‌هاي غير ضروري با مقدار صفر را براي اختصار كردن جدول حذف مي‌كند. همه ايستگاه‌هاي كلانيت كه داراي فريمهاي بافر شده هستند (فلگ آنها 1است) همه در اين بخش قرار دارند. همه AID ها با مقدار فلگ صفر همه اختصار مي‌شوند و به آنها مقدار X داده مي‌گردد و همه فلگ‌ها با مقادير صفر متعاقب Partial bitmap اختصار شده و با عنوان y به آنها مراجعه مي‌گردد يعني در جدول فوق از 1 تا 15 را X ناميده و AID ها با شمارة‌32 به بعد را y مي‌نامند.

براي محاسبه X و y بايد آغاز مقادير N و را بدست آوريد و فرمولهاي لازم براي استنتاج و و X6 و Y عبارتند از:

مقادير AID 16 تا AID 31 جاهايي هستند كه Partial virtual bitmap تأثیر خود را ايفا مي‌كند. اگر كلانيت تشخيص دهد كه مقداري بر اي آن بافر شده می باشد، يك فريم MAC Monagment 802.11 كه به عنوان فريم Power Same poll (Ps-pool) شناخته شده، ارسال مي‌كند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

Broad cast:

يك عمليات broadcast power save مراحلي شبيه unicast با تفاوتهاي زير را دارد:

– مدير وقفة‌wakeup را براي كلانيت تعيين مي‌كند و دريافت bufferd broadcast/ Multicast traffic روي AP تعيين مي‌كند.

– يك المان اطلاعاتي TIM ويژه، به نام DTIM ، معلوم مي‌كند كه Multicast/broad cast bufferd روي AP می باشد.

– فريمهاي broadcast و Multicast براي همه ايستگانها (شامل non power-station) در BSS، زمانيكه يك يا بيشتر ايستگاه ذخيره توان به AP متصل مي‌گردد بافر مي شوند.

TIM داراي دو فيلد می باشد كه نشان مي‌دهد كدام يك ترافيك Multicast يا broadcast بافر مي‌گردد و چه مدت طول مي‌كشد تا به BSS تحويل داده گردد.

DTIM Count field: اين فيلد نشان دهنده تعداد beacon ها تا زمان تحويل فريمهاي بافر شده می باشد.

DTIM Period Field: تعداد beaconها بين DTIM ها را نشان مي‌دهد. مثلا مقدار 10 نشان مي‌دهد كه هر ده beacon شامل يك DTIM می باشد.

802.11 MAC frome Formats:

در 802.11 MAC سه نوع فريم داريم:

-فريمهاي كنترلي: اين فريم‌ها به فريم‌هاي داده در حين تغييرات دادة نرمال 802.11 كمك مي‌كنند .

-فريمهاي مديريتي: اين فريم‌ها، اتصالات WLAN، اعتبارسنجي آن را اسان مي‌كنند.

فريمهاي داده: اين فريم‌ها داده‌هاي ايستگاهها را بين فرستنده و گيرنده حمل مي‌كنند.

سه فريم ياد شده از بخشهاي خاصي از فريمهاي عمومي MAC براي اهداف خاصشان بهره گیری مي‌كند.

 

Frame Clontrol: اين فيلد يك فيلد دو بايتي از 11 زير فيلد ديگر می باشد . (شكل زير).

Order WEP More Data Retry More frag Ment From DS To DS Sub type Type Protocol Version
1 b 1b 1 b 1b 1b 1b
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
1b

4 bit

2 bits

2 Bits

 

ليست زير 11 فيلد بالا را توصيف مي‌كند.

Protocal Version: اين فيلد پروتكل MAC در802.11 را معلوم مي‌كند. زیرا تنهايك ورژن هست پس تنها مقداري كه مي‌تواند بگيرد O می باشد.

Type: اين فيلد نوع فريم MAC را معلوم مي‌كند: كنترلي، مديريتي يا داده. چهارمين مقدار رزور شده می باشد.

Sublype: اين فيلد نوع فريم Subtype را معلوم مي‌كند. كه در جدول آورده شده‌اند.

To DS: نشان مي‌دهد كه آيا فريم براي DS قبلاً انتخاب شده می باشد يا خير.

From DS: آيا فريم از DS ناشي مي‌گردد يا خير.

More Fragments: آيا فريم فقط فريم مديريتي يا داده يا كنترلي می باشد يا فرگمنت‌هاي ديگري را هم بايد مد نظر داشت.

Retry: آيا فريم دوباره ارسال شده می باشد. كه به گيرندة اجازه حذف فريم تكراري را مي‌دهد.

Power Monagment: مد Power Save را روي ايستگاه نشان مي‌دهد . مقدار 1 نشان مي‌دهد كه مد Power Save می باشد و صفر نشاندهنده، مد active می باشد. فريمهاي AP هميشه مقدار صفر را دارند.

– More Data: وقتي اين بيت ست مي‌گردد، ايستگاه (گيرنده) مي‌فهمد كه داده از قبل در Ap براي آن بافر شده می باشد.

– WEP: نشان مي‌دهد كه آيا Wired Equivadent Privacy براي كد گذاري كردن بدنه فريم به كار رفته می باشد يا نه .

– Order: اين فيلد به يك ست مي گردد اگر فريم داده از Strictly Ordered Service بهره گیری كند در غير اينصورت مقدار آن صفر مي‌گردد.

– Duration/ID : اين فيلد بسته به اينكه آيا ايستگاه ذخيره توان به خط دسترسي دارد، خط در PCF mode CFP باشد، يا اينكه ايستگاه DCF به محيط دسترسي داشته باشد، متفاوت به كار مي رود. جدول زير مقادير بيت‌ها را براي وضعيت‌هاي متفاوت توضيح مي دهد.

 

 

 

 

 

Bit 15 Bit 14 Bit 13-0 Usage
0 0-32, 767   در حين تعويض فريم (در ميكروثانيه) براي ايستگاههاي DCF
1 0 0 مقادير به كار رفته حين تعويض فريم CFP
1 0 1-1683 Reserved
1 0 0 Reserved
1
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
0

1-2007

Association ID براي بهره گیری در فريمهاي DS-Poll 1

0

2008-16/ 383

Reserved

Address 1/2/3 and 4: اين بستگي به نوع فريم و subtype آن دارد.

Sequence control: اين فيلد شماره ترتيبي و شمارة‌فرگمنت فريم می باشد.

FCS: اين فيلد يك redundancy check) CRC (Cyclic سي و دو بيتي می باشد كه مقدار آن روي همه فيلدهاي موجود در هدر MAC و بدنه فريم محاسبه‌ مي‌گردد.

Frame Duration Addre1 Address 2 Address 3 sequence contral Address4 frame body FCS
                 

در ويژگيهاي 802.11 شش فريم كنترلي منحصر قيد شده می باشد:

802.11. Control frames:

power Save pall (ps-poll)

RTS 

CTS

ACK

Contention- Freend (CF-End)

CF- End+ contetion-free

The Ps- poll frame

اين فريم به AP نشان مي‌دهد كه ايستگاه كلانيت كه در Power save mode می باشد در خواست كرده كه هر فريم بافر شده‌اي روي AP تحويل داده گردد. اين فريم شامل المانهاي زير می باشد:

AID: AID مربوط به كلانيت بي‌سيم، كه دو بيت MSb آن به يك ست مي‌گردد.

(BSSID) THe BSS identifier: آدرس MAC مربوط به AP در زير ساختار شبكه

Transmitter address : (SA): آدرس MAC از ايستگاه بي سيم ذخيره توان

Frame Control AID BSSID TA FCS

فرمت فريم PS-Pall

The RTS- frame:

فريم RTS درخواستي براي رزرو كردن محيط بي‌سيم به عنوان بخشي از محيط دسترسي 802.11 می باشد:

Duration: زمان لازم براي تعويض فريم ايستگاه شامل زمان ارسال فريم RTS، زمان دريافت فريم CTS (شامل وقفه SIFS) ، زمان ارسال فريم داده (شامل وقفه SIAS) و زمان دريافت فريم تأييده مي‌باشد و برحسب ميكرو ثانيه می باشد.

Receiver Address: آدرس MAC از فريم گيرندة‌ مورد نظر.

Transmiter Adderss: آدرس MAC از فريم فرستنده.

Frame Control Duraton RA TA Fcs

فرمت فريم براي فريم RTS

THe CTS Frame:

اين فريم پاسخ RTS مي‌باشد كه به ايستگاه گيرنده نشان مي دهد كه خط براي مدت زمان خاصي رزور شده می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید