نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بهبود بيشتر با سوئيچينگ موقعيت هاي ارتباط هاي Project, Employee در درخت بدست مي آيد، همانطوريكه در تصوير (c) 5 .18 نشان داده شده می باشد. اين از اطلاعاتي بهره گیری مي كند كه PNUMBER ويژگي كليدي ارتباط پروژه می باشد، و از اينرو عمليات SELECT روي ارتباط Project ، فقط ثبت تكي را بازيابي خواهد كرد. ما مي توانيم درخت پرس و جو را بيشتر با جايگزين كردن هر عمليات CARTESIAN PRODUCT كه توسط شرط اتصال با عمليات JOIN دنبال مي گردد، بهبود بخشيم. همانطوريكه در تصوير (d) 5. 18 نشان داده شده می باشد. بهبود ديگر براي حفظ ويژگيهاي مورد نياز توسط عملياتهاي بعدي در ارتباط هاي واسطه ،‌توسط شامل شدن عملياتهاي Project (II) در حد ممكن در درخت پرس و جو می باشد،‌همانطوريكه در تصوير (e) 5. 18 نشان داده شده می باشد. اين

ويژگيهاي (ستونهاي) ارتباط هاي واسطه را كاهش مي دهد، در عوض ، عملياتهاي SELECT ، تعداد tuple ها (ثبت ها ) را كاهش مي دهند.

همانطوريكه از مثال قبلي نظاره مي گردد، درخت پرس و جو مي تواند مرحله به مرحله به درخت پرس و جوي ديگري تغيير شكل يابد كه براي اجرا كارآمد تر می باشد. بهر حال، ما بايد مطمئن شويم كه مراحل تغيير شكل هميشه منتهي به درخت پرس و جوي معادل مي شوند.

براي انجام اين كار ، بهينه ساز پرس و جو بايد بداند كه كداميك از قواين تغيير شكل اين تعادل را حفظ مي نمايد. ما به بررسي اين قوانين تغيير شكل بعداً مي پردازيم.

قواينن كلي تغيير شكل براي عملياتهاي جبري ارتباط اي: قوانين زيادي براي تغيير شكل عملياتهاي جبري ارتباط اي به عملياتهاي معادل هست. در اينجا ، ما به معني عمليات ها و ارتباط هاي حاصله علاقمند مي باشيم. از اينرو، اگر دو ارتباط مجموعه ويژگيهاي يكساني در ترتيب متفاوت داشته باشد، ولي دو ارتباط، اطلاعات يكساني را نشان مي دهد، ما معادل ارتباط ها را در نظر مي گيريم. در بخش 2 .1 .7 ما تعريف ديگري از ارتباط ارائه داديم كه ترتيب ويژگي هاي غير مهمي را ايجاد مي كند، از اين تعريف در اينجا بهره گیری مي كنيم. اكنون قوانين تغيير شكل را بيان مي كنيم كه در بهينه سازي پرس و جو بدون اثبات آنها ، مفيد هستند.

1- آبشاري : شرط انتخاب تقارني (همبستگي) مي تواند به آبشار عملياتهاي اختصاصي تقسيم گردد:

2- تعويض پذيري : عمليات ، تعويض پذير می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3- آبشار II : در آبشار عملياتهاي II همگي بجز مورد آخري مي توانند ناديده گرفته گردد:

4- تبادل و تعويض با II : اگر شرط انتخاب c شامل فقط آن ويژگي هاي A1, … an در ليست طرح باشد،‌دو عمليات بدين قرار تعويض مي شوند:

5- تعويض پذيري : عمليات تعويض پذير می باشد، تحت عنوان عمليات X بدين قرار :

Rx

توجه كنيد كه گر چه ترتيب ويژگي ها در ارتباط هاي ناشي از دو اتصال يكسان نمي باشند، معني يكسان می باشد زیرا ترتيب ويژگي ها در تعريف ارتباط ديگر مهم نمي باشد.

6- تعويض پذيري با ( يا x ) :‌اگر تمام ويژگي ها در شرط انتخاب c شامل فقط ويژگي هاي يكي از ارتباط هاي متصل شده يعني R ، باشند، دو عمليات بقرار زير مبادله مي گردد:

بدين ترتيب اگر شرط انتخاب c بتواند بعنوان (c1 ANDC2) نوشته گردد،‌ جايي كه شرط C1 شامل فقط ويژگيهاي R ، و شرط C2 شامل فقط ويژگي هاي S می باشد،‌عملياتها بقرار زير مبادله مي شوند:

قوانين يكساني بكار مي طریقه چنانچه با عمليات X جايگزين گردد.

7- مبادله II با ( يا X ) : فرض كنيد كه ليست طرح می باشد، كه ويژگي هاي R و ويژگيهاي S هستند. اگر شرط اتصال C شامل فقط ويژگي هاي در L باشد، دو عمليات مي تواند بقرار زير مبادله شوند:

اگر شرط اتصال c شامل ويژگيهاي اضافي كه در L نمي باشد، باشد، اينها بايد به ليست طرح اضافه شوند و II عمليات نهايي نياز می باشد براي مثال اگر ويژگيهاي در s شرط اتصال c شامل شوند ، ولي در ليست طرح L نباشند، عمليات ها بقرار زير مبادله مي شوند.

براي X ، هيچ شرط c وجود ندارد، لذا اولين قانون تغيير شكل هميشه توسط جايگزيني يا X بكار مي رود.

8- تعويض پذيري عملياتهاي مجموعه :‌عملياتهاي مجموعه          تعويض پذير هستند ولي – اينطور نمي باشد.

9- پويندي                          : اين چهار عمليات پيوندي هستند كه اگر براي هر يك از اين چهار عمليات قرار گيرد بدين صورت مي گردید:

10- تعويض پذيري با عملياتهاي مجموعه : عمليات با و – معاوضه مي گردد چنانچه براي هر يك از اين 3 عمليات قرار گيرد كه بدين قرار داريم:

12- تبديل توالي به : چنانچه شرط c از كه آن x مربوط به شرط اتصال را دنبال مي كند.

توالي را به بدين قرار تبديل مي كند.

x

تغيير شكل هاي ممكن ديگيري وجود دارند. براي مثال، شرط اتصال يا انتخاب c مي تواند به شرط معادل با بهره گیری از قوانين زير تبديل مي گردد:

Not (cy ANSD

Not (

تغيير شكل هاي اضافي بحث شده در فصل هاي 7 و 9 در اينجا تكرار نمي شوند. ما بعداً در مورد چگونگي بهره گیری از تغيير شكل ها در بهينه سازي ذهني بحث مي كنيم:

توضیح كلي الگاريتم بهينه سازي جبري ذهني: اكنون مي توانيم مراحل الگاريتمي را توضیح دهيم كه از قوانين فوق براي تغيير شكل درخت پرس و جوي آغازين به درخت بهينه سازي شده بهره گیری مي كند كه براي اجرا كارآمدتر می باشد. (در اكثر موارد)

الگاريتم منتهي به تغيير شكل هايي مشابه به موارد مورد بحث در مثال ما در تصوير 5 .18 مي گردد. مراحل الگاريتم بقرار زير می باشد:

1- كاربرد Rule1 ، تفكيك هر عمليات SELECT با شرط هاي تفارني به آبشار عميقهاي SELECT . اين به درجه بيشتري از آزادي در حركت رو به پايين عميقهاي SELECT با عمليتهاي ديگر، حركت هر عمليات SELECT در پايين درخت پرس و جو، توسط ويژگي هاي شامل شده در شرط انتخاب ، اجازه داده مي گردد.

3- كاربرد قوانين 5 و 9 مربوط به تعويض پذيري و پيوندي عميقيهاي بنيادي ، گره هاي برگهاي درخت را با بهره گیری از معيارهاي زير دوباره ترتيب مي دهد. اول اينكه موقعيت گره برگها مربوط به اكثر عملياتهاي محدود SELECT می باشد، لذا آنها آغاز در نمونه درخت پرس و جو اجرا مي شوند. تعريف اكثر SELECT محدود به معني مواردي می باشد كه ارتباط اي با كمترين Tuple يا با كوچكترين اندازه مطلق ايجاد مي كند. احتمال ديگر، جهت تعريف محدودترين SELECT بعنوان موردي با كوچكترين انتخاب پذيري می باشد ، اين عملي تر می باشد زیرا برآوردهاي انتخاب پذيري ها اغلب در كاتالوگ DBMS در دسترس هستند. دوم اينكه مطمئن شويد كه مرتب كردن گره هاي برگها موجب عمليات هاي CARTESIAN PRODUCT نمي شوند،‌چنانچه دو ارتباط با محدودترين SELECT ، شرط اتصال مستقيمي بين آنها ندارد، تغيير دادن ترتيب گره هاي برگها براي اجتناب از محصولات cartesian مطلوب می باشد.

4- بكارگيري قانون 12 ، الحاق عمليات CARTESIAN PRODUCT با عمليات بعدي SELECT در درخت در عمليات JOIN می باشد، اگر شرط، شرط اتصال را نشان دهد.

5- بكارگيري قوانين 3 ، 4 ،‌7 ،‌11 مربوط به آبشاري PROJECT و تعويض پذيري PROJECT با عمليات هاي ديگر ، تفكيك و حركت ليست هاي ويژگي هاي طرح رو به پائين درخت در حد ممكن با ايجاد عمليات هاي جديد PROJECT در صورت لزوم می باشد. فقط آن ويژگيهاي مورد نياز در نتيجه پرس و جو و درعمليات هاي بعدي در درخت پرس وجو بايد بعد از هر عمليات Project حفظ گردد.

6- شناسايي درختهاي فرعي كه گروههاي عمليات هايي را نشان مي دهند كه مي توانند با الگاريتم تكي اجرا شوند. در مثال ها ، تصوير (b) 5. 18 درخت تصوير (c) 5. 18 را بعد از بكارگيري مراحل 1 و 2 الگاريتم نشان مي دهد، تصوير (c) 5. 18 درخت را بعد از مرحله 3 نشان مي دهد و توصير (d)5 .18 بعد از مرحله 4 و تصوير(e) 5. 18 بعد از مرحله 5 را نشان مي دهد. در مرحله 6 ، ما با همديگر عمليات هايي را در درخت فرعي گروهبندي مي كنيم كه ريشه آنها عمليات IIESSN در الگاريتم تكي می باشد. ما عملياتهاي باقيمانده را به درخت فرعي ديگري گروهبندي مي كنيم، جايي كه tuple هاي ناشي از اولين الگاريتم جايگزين درخت فرعي مي گردد كه ريشه آن عمليات IIESSN می باشد،‌زیرا اولين گروهبندي بدين معني می باشد كه اين درخت فرعي آغاز اجرا مي گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اختصار قانون ذهني براي بهينه سازي جبري : اكنون قانون ذهني را براي بهينه سازي جبري بطور اختصار بيان مي كنيم. قانون ذهني اصلي جهت بكارگيري عملياتهايي می باشد كه اندازه نتايج واسطه را كاهش مي دهد. اين شامل اجراي عملياتهاي SELECT در حد ممكن براي كاهش تعداد tuple ها و عملياتهاي PROJECT براي كاهش تعداد ويژگي ها می باشد. اين با حركت عملياتهاي PROJECT, SELECT در حد ممكن در پايين درخت صورت مي گيرد. علاوه بر آن، عملياتهاي JOW, SELECT كه محدودترين هستند، كه در ارتباط با با كمترين tuple ها يا با كوچكترين اندازه مطلق نتيجه مي گردد، بايد قبل از ديگر عمليات هاي مشابه اجرا شوند. اين با مرتب كردن مجدد گره هاي برگهاي درخت در ميان خودشان صورت مي گيرد در حاليكه از محصولات Cartesian جلوگيري مي گردد. بقيه درخت بخوبي تعديل و تنظيم ميشود.


دیدگاهتان را بنویسید