توضیح

مصرف

سالانه

واحد

قيمت واحد

(ريال )

قيمت كل

(هزار ريال ) قير

4840

تن

150000

726000000 شن و ماسه و مصالح سنگ ريز و درشت

82600

متر مكعب

12000

1003200000 جمع

1729200000

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

توجه : قيمت خريد هر تن قير 70-60 از پالايشگاه 70000 ريال و هزينه حمل هر تن قير 80000 ريال مي باشد .

توضيح : نظر به اينكه براي توليد آسفالت به موارد فوق ( قير و شن ماسه ) نياز مي باشد . لذا تأمين شن و ماسه از معدن نزديك كارخانه توسط كمپرسي انجام مي گيرد و تهيه قير از طريق شركت نفت و يا سازندگان قير ميسر مي باشد ( حمل قير توسط تانكر قير كش صورت مي گيرد .)

براي توليد آسفالت ، شن و ماسه به نسبت 95 درصد و قير به نسبت 5/5 –5 درصد لازم می باشد . با در نظر داشتن توليد توليد 80000 هزار تن تولي د آسفالت در سال و با در نظر گرفتن 10در صد پرت مصالح پيش بيني مي گردد كه ساليانه 840840 تن مصالح مصرف مي گردد . هر تن را تقريباً يك متر مكعب رد نظر گرفته ايم .

برآورد سوخت و انرژي

نظر به اينكه طرح حاضر در 250 روز كاري و يك شيفت 10 ساعته كار مي كند لذا مقادير سوخت و انرژي بشرح ذيل محاسبه مي گردد :

  • 1- برق

مقدار مصرفي دستگاههاي خط توليد آسفالت 5/123 كيلو وات . برق مصرفي روزانه جهت روشنايي ساختمانها به ازاء هر متر مربع زير بنا 20 وات باتوجه به اينكه زير بناي ساختمانهاي 200 متر مربع مي باشد لذا خواهيد داشت ، مورد نياز جهت روشنايي ساختمانها به ازاء هر متر مربع زير بنا 20 وات در نظر گرفته مي گردد و با در نظر داشتن اينكه زير بناي ساختمانها 1730 متر مربع مي باشد لذا خواهيم داشت :

وات   4000 = 20 *200

كيلو وات 4= 1000 : 4000

  • × برق مصرفي جهت روشنايي محوطه ب ازاء هر متر مربع زير بنا 10 وات در نظر گرفته مي گردد و لذا نظر به اينكه كل زمين 5000 متر مربع مي باشد خواهيم داشت :

متر مربع 2250 = 2750 – 5000

وات 22500 = 10* 2250

كيلو وات 5/22 = 1000 : 22500

كيلووات 150 = 5/22 +4 + 5/123                         جمع برق مصرفي روزانه

375000 = 250 * 10 150                                 برق مصرفي سالانه

  • 2- آب :

مقدار آب مصرفي روزانه در خط توليد كارخانه 10 متر مكعب و مقدار آب مصرفي روزانه جهت شستشو و بهداشت كاركنان به ازاء هر نفر ( 9 نفر ) 200 ليتر جمعاً 1800 ليتر معادل 8/1 متر مكعب و مقدار آب مصرفي جهت فضاي سبز روزانه 3 متر مكعب :

متر مكعب         8/41 = 3 + 8/1 + 10                       جمع آب مصرفي روزانه

متر مكعب         10450 = 8/41 * 250                       آب مصرفي سالانه

مقدار گازوئيل مصرفي روزانه جهت سوخت لودر و تانكر و حمل و نقل جمعاً 260 ليتر و مقدار گازوئيل، لذا جمع گازوئيلل مصرفي روزانه برابر می باشد با 8260 و مقدار مصرف سالانه برابر می باشد با :

سال ، ليتر                            2065000 = 8260 * 250

  • 4- نفت سفيد :

مقدار نفت سفيد مصرفي روزانه جهت گرم كردن بخاريها و آبگرمكن 30 ليتر و مصرف سالانه برابر می باشد با :

سال ، ليتر               7500 = 30 * 250

جدول برآورد هزينه سوخت و انرژي

توضیح مصرف

سالانه

واحد قيمت واحد

(ريال )

قيمت كل

(هزار ريال )

برق 315000 كيلو وات 90 33750000
آب 10450 متر مكعب 40 418000
گازوئيل 2065000 ليتر 120 247800000
نفت 1500 // 125 938000
جمع 282906000

 

جدول برآورد حقوق و دستمزد كاركنان

رديف توضیح تخصص و

تحصيلات

تعداد حقوق ماهيانه

(ريال )

حقوق سالانه 12 ماه

(هزار ريال )

1 مديركارخانه ماهر 1 1500000 18000000
2 مدير توليد // 1 1200000 14400000
3 كارگران توليدي نيمه ماهر 2 500000 6000000
4 اداري و حسابداري ماهر 1 650000 7800000
5 كارمند دفتري // 1 550000 6600000
6 راننده پايه يك لودر نيمه ماهر 2 1000000 12000000
7 نگهبان // 1 450000 5400000
جمع 9 70200000
بيمه 23% 1614600000

اجزاء سرمايه در گردش يك ماهه :

  • 1- مواد اوليه و دسته بندي                                                     144100000 هزار ريال
  • 2- حقوق و دستمزد                                                               10547000 هزار ريال
  • 3- سوخت و انرژي                                                                 23576 هزار ريال
  • 4- ساير هزينه هاي جاري 3%                                                  5347000 هزار ريال

جمع                                                                                 183570000 هزار ريال

سرمايه در گردش + سرمايه ثابت = كل سرمايه گذاري

2388918000 = 183570000 +000 2205348     هزار ريال

جدول برآورد تأمين مالي

توضیح سهم متقاضي سهم بانك 65 % جمع كل
سرمايه ثابت 771872 1433476 2205348
سرمايه در گردش 64249 119321 183570
جمع 836121 1552797 2388918

 

جدول برآورد هزينه استهلاك

ساختمان و محوطه سازي 7% 4862 هزار ريال
2- ماشين آلات خط توليد 10% 111000000 هزرا ريال
3- ماشين آلات عمومي 10% 1834000000 هزار ريال
4- اثاثيه اداري 15% 675000 هزار ريال
5- پيش بيني نشده 20% 4300000 هزار ريال
6- قبل از بهره برداري 20% 5060000 هزار ريال
7- حمل و نقل 12% 92400000 هزار ريال
جمع 238377000 هزار ريال

برآورد هزينه تعمير و نگهداري

رديف توضیح درصد ارزش دارايي

(هزار ريال)

هزينه تعميرات ساليانه

(هزار ريال )

1 ساختمان و محوطه سازي 4% 69450 27780000
2 ماشين آلات خط توليد 3% 1110000 33300000
3 تأسيسات عمومي 4% 183400 7336000
4 حمل و نقل 5% 770000 38500000
5 پيش بيني نشده 4% 860000
جمع 82774000

برآورد هزينه توليد ساليانه قيمت تمام شده

1-   مواد اوليه و بسته بندي 1729200000 هزار ريال
2- حقوق و دستمزد 126567000   //    
3- سوخت و انرژي 282906000   //
4- تعمير و نگهداري 82774000   //
5- پيش بيني نشده 5% 111072000   //
6- اداري و فروش 1% 23325000   //
7- بيمه كارخانه ( دو در هزار سرمايه ثابت ) 4411000   //
8-تسهيلات مالي 159928000   //
9- تسهيلات مالي و استهلاك 238377000   //
جمع 2758560000   //

ريال                 34482 = 80000 : 275856           قيمت تمام شده هر تن آسفالت

ريال                   41378 = 2/1 * 34482               قيمت فروش هر تن

هزار ريال         3310240000 = 80000 * 41378           فروش كل

جدول تعيين نقطه سر به سر

توضیح هزينه متغير هزينه ثابت جمع كل
مقدار درصد مقدار درصد
مواد اوليه و بسته بندي 1729200 100 1729200
حقوق و دستمزد 44299 35 82268 65 126567
سوخت و انرژي 226325 80 56581 20 282906
تعمير ونگهداري 66219 80 16555 20 82774
پيش بيني نشده 94411 85
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
16661

15

111072 اداري و فروش

233325

100

23325 بيمه كارخانه

4411

100

4411
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
تسهيلات مالي

159928

100

159928 استهلاك ها

238377

100

338377 جمع

2183776

574781

51 % = 100 * 2183779 –3310240 : 574781           نقطه سر بسر

جمع هزينه هاي توليد – فروش كل = سود ويژه

هزار ريال         551680000 = 2758560 – 3310240

20% = 100 * 2388918 : 159928 + 551680           نرخ بازدهي سرمايه

سال           33/4 = 551680 : 2388918                 دوره برگشت سرمايه

حرف های آخر و تاسف برانگیز:

در دنيا بيش از 7 نوع قير توليد مي‌گردد. ولي در كشور ما پس از انقلاب توليدات قير به دليل هزينه بالا به دو نوع محدود گردید .

پايگاه اطلاع‌رساني شهرسازي و معماري:

زمستان و تابستان فرقي ندارد، خيابان‌هاي شهر همه فصل پر چاله و چوله‌اند. آسفالت‌ها ترك مي‌خورند و دهان باز مي‌كنند و راه‌ها ويران مي‌شوند. سال‌هاست كه شهروندان تنها وعده مي‌شنوند «آسفالت‌هاي شهر يك روزه تعويض مي‌گردد». ولي كافي می باشد تا وارد خيابان بهشت شوي، در ساختمان معروف بر آن صندلي معروف تكيه بزني تا بداني تحقق اين وعده‌ها آسان نيست.

گشتي كه در شهر بزني خواهي ديد آسفالت‌هاي خيابان رها شده‌اند. گويي سال‌هاست فراموش شده‌اند، فرقي هم ندارد كدام منطقه شهر باشد. مهندس «علي امامي نظربيگي»، رييس واحد قير راهسازي پژوهشگاه صنعت نفت كه در خصوص آسفالت و كيفيت قير تخصص دارد، معتقد می باشد راه نياز به نگهداري دارد، مثل يك كودك كه نمي‌توان به حال خود رهايش كرد. راه‌ها بايد محافظت شوند، آنها نيازمند مراقبت و توجه هستند.

آسفالت‌ها عمر نكرده مي‌ميرند، عمرشان گاه به سال هم نمي‌رسد كيفيت‌شان فداي ندانم‌كاري‌هاي سودجويان مي‌گردد.

اين روزها كشورهاي توسعه يافته دلمشغولي‌شان توليد آسفالت‌هاي رنگي و فانتزي می باشد، گرچه به گفته مهندس نظربيگي رنگ آسفالت در تمام دنيا سياه می باشد و در كيفيت آن نقشي ندارد. ولي در كشورهاي بلژيك و فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي محل عابر پياده، دوچرخه‌سوارها با آسفالت‌هاي قرمز رنگ مشخص مي‌گردد. اين كشورها سال‌هاست كه مي‌دانند راه‌ها شريان اصلي ارتباطات هستند و براي رسيدن به آن چیز که كه توسعه مي‌نامند بايد رفت‌وآمد تسهيل گردد، پس كيفيت را ارتقا مي‌بخشند.

مهندس نظربيگي حرف‌هاي زيادي در خصوص كيفيت آسفالت دارد. مي‌گويد: «براي رسيدن به استاندارد مورد نظر بايد دماي هر منطقه محاسبه گردد. در مجموع ايران به 3 يا 4 منطقه آب و هوايي تقسيم مي‌گردد. البته ميزان بارندگي و اشعه خورشيد مناطق تفكيك شده را هم بايد در نظر گرفت، ميزان حجم ترافيك و بستر و سطح راه‌ها نيز بايد بررسي شوند. آسفالت منطقه كم‌ترافيك و پرترافيك و منطقه‌اي با سطح شيب‌دار و مسطح كاملا متفاوت می باشد.»

وي در ادامه صحبت‌هايش به اين حقيقت تصریح مي‌كند: «عمر مفيد راه‌هاي ما 2 سال می باشد. بي‌توجهي به عوامل متعددي كه از آن ياد گردید موجب شده آسفالت‌ها طول عمر چنداني نداشته باشند. اتوبان زنجان _ تبريز 6 ماه هم دوام نياورد.»

بحث خرابي آسفالت‌ها و دلايل آن بارها از سوي كارشناسان مطرح شده نه يك بار بلكه چند بار، رسانه‌ها هم بارها از آن گفتند و نوشتند ولي نتيجه تغييري نكرد. به راستي مشكل كجاست؟

مهندس نظربيگي مي‌گويد: «در تمام دنيا بيش از 7 نوع قير توليد مي‌گردد كه بسته به نوع آب و هوا و شرايط منطقه مورد بهره گیری قرار مي‌گيرد ولي در كشور ما پس از انقلاب توليدات قير به دليل هزينه بالا به دو نوع محدود گردید. در حال حاضر قير 100/85 با نفوذپذيري بالا و 70/60 با نفوذپذيري كمتر توليد مي‌گردد. طبق اين دسته‌بندي در مناطق سردسير قير 100/85 و مناطق گرمسير قير 70/60 به كار مي‌رود.»

وي مي‌افزايد: «توليدات فعلي كافي نيست ما نياز به تنوع در توليد قير داريم. در مناطق جنوبي همچون اهواز و خرمشهر قير 50/40 و يا 30/20 بايد به كار گرفته گردد كه در كشور توليد نمي‌گردد.»

انعطاف‌ناپذير بودن قير موجب شده آسفالت‌ها پیش روی سرما و گرما مقاومت خود را از دست بدهند. در منطقه‌اي كويري شب‌هاي سرد، آسفالت را منقبض مي‌كند و گرماي روزهايش مواد را از هم جدا مي‌سازد و پر از ترك‌ها و چاله‌هايي مي‌گردد كه مي‌بينيم. مهندس نظربيگي انعطاف‌پذيري قير را در بالا بردن استقامت آسفالت مهم مي‌داند. در اين بخش اطلاعات فراواني دارد: «در ساير كشورها براي افزايش انعطاف‌پذيري قير به آن پليمر اضافه مي‌كنند. به اين ترتيب فلكسيبيليتي (انعطاف‌پذيري) قير را افزايش مي‌دهند. توليد قيرهاي مولتي‌گريت در كشورهاي توسعه يافته كار سخت و خارق‌العاده‌اي نيست، آنها مي‌دانند كه آسفالت به مدت 5 سال نبايد تعمير و يا كنده‌كاري گردد، به اين ترتيب عمر آسفالت را به 20 سال افزايش مي‌دهند، از ترميم و نگهداري و مرمت هم غافل نمي‌شوند.»

رييس واحد قير راهسازي پژوهشگاه صنعت نفت مي‌گويد: «جدا از نوع قير زيرسازي و آماده‌سازي بستر آسفالت نيز اهميت دارد. در ساخت آسفالت 4 تا 5 درصد قير و 96 درصد مصالح ديگر به كار مي‌رود، بسياري از عيوب به زه‌كشي، زيرسازي نامناسب، بي‌توجهي به حجم بار ترافيكي منطقه و اجراي ناهماهنگ پروژه برمي‌گردد. نحوه اجرا در بخش آسفالت چندان اصولي نيست، كسب سود بيشتر موجب شده بسياري از معيارها ناديده گرفته گردد.»

و اين كه چرا به نحوه عملكرد پيمانكاران اعتراض نمي‌گردد؟ سوالي می باشد كه جواب پيچيده‌اي ندارد. مهندس نظربيگي مي‌گويد: «حساب و كتاب ندارد، نظارت اصولي هم انجام نمي‌گردد.»

شايد اين گفته مهندس نظربيگي درست باشد كه كار اشتراكي و گروهي در كشور ما بدون ايراد نخواهد بود. وقتي چند پيمانكار دست به كار مي‌شوند تا جاده‌اي، خياباني و راهي را آسفالت كنند بايد نتيجه كار را پيشاپيش حدس زد. «خيابان‌ها پر مي‌گردد از ترك‌هاي ريز و درشت كه متخصصان اسم‌هاي مختلفي به آن داده‌اند.»


دیدگاهتان را بنویسید